Diensten

Sportveld en rijbakdrainage

Drainage bij paardrijbakken is essentieel om ervoor te zorgen dat het oppervlak van de bak goed waterdoorlatend is en overtollig water snel wordt afgevoerd. Hierdoor blijft de bodem in goede conditie en kan er veilig gereden worden, zelfs bij slecht weer. Een eb en vloed systeem, ook wel bekend als een mestscheidingssysteem, kan helpen bij het handhaven van de bodemkwaliteit en het minimaliseren van wateroverlast in de bak.

We nemen u graag mee in de te doorlopen stappen om een paardrijbak te voorzien van drainage en een eb en vloed systeem:

 1. Bodemonderzoek: We beginnen met een bodemonderzoek om de waterdoorlatendheid en de samenstelling van de bodem te bepalen. Dit helpt bij het kiezen van het juiste drainage- en eb en vloed systeem.
 2. Grondwerken: Afhankelijk van het bodemonderzoek kan het nodig zijn om de bovenste laag van de bodem te verwijderen en te vervangen door een geschikte waterdoorlatende bodem of zand.
 3. Drainage aanleggen: We graven sleuven of werken met de ketting graver om in de paardrijbak de drainage buizen te installeren. Deze buizen zijn en voorzien van polypropeen en geperforeerd om water op te vangen en af te voeren naar een centrale afvoer.
 4. Eb en vloed systeem: Een eb en vloed systeem bestaat uit een combinatie van drainage, opvangbakken en een pomp. Het overtollige water, zoals regenwater, wordt verzameld in de opvangbakken. Dit water wordt vervolgens naar hoger gelegen delen van de paardrijbak (het “vloed”-gedeelte) gepompt, waardoor daar het waterniveau stijgt. Na een bepaalde tijd wordt de pomp uitgeschakeld, en het water stroomt terug naar de opvangbakken (het “eb”-gedeelte) door de zwaartekracht. Dit proces wordt herhaald volgens een vooraf ingesteld schema.
 5. Afvoer: Zorg ervoor dat het afgevoerde water niet direct in de omgeving wordt geloosd, maar op een geschikte locatie wordt verzameld of afgevoerd, bijvoorbeeld via een regenwateropvangsysteem.

Het aanleggen van een drainage en eb en vloed systeem vereist vaak specifieke kennis en expertise. We denken graag met u mee over de mogelijkheden en de aanleg van uw paardrijbak en bijbehorende drainageoplossingen. Op deze manier zorgen we ervoor dat het systeem goed ontworpen wordt en geïnstalleerd, en dat het voldoet aan de specifieke behoeften van uw paardrijbak.

Sportvelddrainage is een effectieve techniek om overtollig water af te voeren en de speelcondities van sportvelden te verbeteren. Drainageslangen worden in verschillende sportveldtoepassingen gebruikt om water snel en efficiënt af te voeren, waardoor de bodemstructuur wordt verbeterd en de groei van gezond gras wordt bevorderd. Hier zijn enkele toepassingen van sportvelddrainage welke wij voor u kunnen verzorgen:

 1. Voetbalvelden: Voetbalvelden worden vak intensief gebruikt en kunnen door overmatige regenval verzadigd raken met water. Drainageslangen worden onder het grasveld aangebracht om zo het overtollige water vlot af te voeren, waardoor de bodem steviger wordt en het risico op modderige en gladde oppervlakken wordt verminderd.
 2. Golfbanen: Drainageslangen zijn van cruciaal belang op golfbanen, omdat ze de speelkwaliteit beïnvloeden en helpen bij het behouden van goed onderhouden fairways en greens. Door drainageslangen strategisch te plaatsen, kan overtollig water snel worden afgevoerd, wat de gezondheid van het gras bevordert en de kans op wateroverlast verkleint.
 3. Hockeyvelden: Hockeyvelden hebben een stabiele ondergrond nodig voor een vlotte balrol en spelersveiligheid. Drainageslangen kunnen hierbij helpen door de waterafvoer te verbeteren en de kans op plassen te verminderen.
 4. Cricketvelden: Drainageslangen kunnen ook worden gebruikt op cricketvelden om wateroverlast te voorkomen en een betere speelkwaliteit met meer speelplezier te bieden voor de spelers.

Het type drainageslang dat wordt gebruikt, kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van het sportveld en de grondgesteldheid. Het aanleggen van drainageslangen moet zorgvuldig worden gepland en uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ze effectief werken en bijdragen aan sportplezier en behoud van het sportveld. Een goed onderhouden en gedraineerd sportveld draagt bij aan betere prestaties van de spelers en een langere levensduur van het veld.

 

Sub-irrigatie

Sub-irrigatie

Sub-irrigatie met drainage slangen is een variant op het peilgestuurde drainage systeem waarbij drainagebuizen worden gebruikt om het grondwater niveau te verhogen. Deze techniek die sub-irrigatie wordt genoemd combineert het aanvoeren van water tekort met het afvoeren van overtollig water om het waterniveau in de bodem te regelen. Bij deze techniek krijgen planten dus van onderaf water. Er wordt gebruik gemaakt van drainagebuizen om water aan te voeren bij tekorten maar ook af te voeren bij overvloed.

Hoe wordt dit proces ingericht:

 1. Installatie van de drainagebuizen: Allereerst moeten er drainagebuizen in de grond worden geïnstalleerd op een nauwkeurig bepaalde diepte. De buizen kunnen worden geplaatst in rechte lijnen of in een netwerkpatroon, afhankelijk van het type irrigatie dat je wilt toepassen.
 2. Waterput en pomp: Voor sub-irrigatie heb je een waterput en een pomp nodig om water naar de drainagebuizen te verplaatsen. De waterput fungeert als een reservoir waar water wordt opgeslagen, terwijl de pomp wordt gebruikt om het water uit de put te halen en naar de drainagebuizen te leiden.
 3. Water toevoeren: Met behulp van de pomp wordt water vanuit de waterput naar de drainagebuizen geleid. Het water stroomt door de buizen en komt naar boven via kleine gaatjes of openingen in de buizen, die zich onder het bodemoppervlak bevinden. Dit proces zorgt ervoor dat het water gelijkmatig wordt verdeeld onder de grond en voorkomt verdamping.
 4. Capillaire werking: Zodra het water naar boven komt via de drainagebuizen, trekt de grond het water omhoog door capillaire werking. De plant kan het water vervolgens uit de grond opnemen.
 5. Water afvoeren: Als de grond verzadigd raakt of als er overtollig water is, zal het overtollige water terugstromen naar de drainagebuizen en naar een afvoerleiding worden geleid. Deze afvoerleiding voert het overtollige water af naar een geschikte afvoer, bijvoorbeeld een sloot of een regenwateropvangsysteem.

Voordelen van sub-irrigatie zijn onder meer een efficiënter watergebruik, een verminderde verdamping en minder kans op ziekten omdat het bladoppervlak droger blijft. Het kan vooral gunstig zijn in gebieden waar er een beperkte watervoorziening is of waar regelmatige handmatige irrigatie moeilijk is. Het kan een complex systeem zijn om op te zetten, en de juiste afstelling en beheer zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de planten de juiste hoeveelheid water krijgen zonder wateroverlast. Een grondige kennis van het bodemtype, de plantensoorten en het irrigatiesysteem is belangrijk om sub-irrigatie succesvol te implementeren.

Drainage bij bouw- en grondverzet

Drainage bij bouw en grondverzet

Drainage met drainage buizen is een veelgebruikte methode bij bouw- en grondverzetprojecten om overtollig water uit de bodem af te voeren. Deze slangen zijn ontworpen om water vanuit verzadigde grond weg te leiden, waardoor de bouwplaats droger en stabieler wordt. Hieronder een overzicht van werkzaamheden die wij voor u toe kunnen passen.

Grondwaterbeheersing: Bij bouw- en grondverzetprojecten is het gebruikelijk dat de grondwaterstand verlaagd wordt tijdens graafwerkzaamheden zodat de bodem goed bewerkbaar blijft. Door drainage slangen in de grond te plaatsen wordt het water afgevoerd naar een gewenste locatie, zoals een sloot of afvoerkanaal.

Dit kan door middel van horizontale of verticale drainage, afhankelijk van de specifieke behoeften en mogelijkheden van het project. Horizontale drainagebuizen worden meestal gebruikt om grondwater horizontaal te laten stromen en weg te voeren van een specifieke locatie. Verticale drainagebuizen, ook wel wellpoints genoemd, worden vaak gebruikt voor diepe bouwputten om het grondwater op te pompen en zo een droge werkplek te creëren. Hierbij kan er voor extra afvoer van water een verdringer pomp aan de drainage slang worden gekoppeld waardoor er met onderdruk water omhoog wordt gezogen en weg wordt gepompt.

Gebruik van polypropeen: Bij het aanleggen van drainage met slangen wordt vaak polypropeen gebruikt. Polypropeen is een synthetische stof die als een filter fungeert, waardoor de slangen worden beschermd tegen verstopping.. Het geotextiel voorkomt dat de drainagebuizen dichtslibben, waardoor een efficiënte afvoer van water mogelijk blijft.

Het gebruik van drainage slangen bij bouw- en grondverzetprojecten is een effectieve manier om een stabiele en droge werkomgeving te creëren. Het helpt de risico’s van grondwateroverlast te verminderen en minimaliseert schade aan bouwstructuren als gevolg van waterophoping. Wij denken graag met u mee over een mogelijk drainageontwerp om ervoor te zorgen dat het systeem goed is afgestemd op de specifieke behoeften van het project.

Traditionele drainage

Traditionele drainage

In agrarische gebieden wordt traditionele drainage vaak gebruikt om overtollig water uit de percelen af te voeren en de bodem te ontwateren, vooral in gebieden met een hoge grondwaterstand of slechte natuurlijke afwatering. Traditionele agrarische drainage bestaat uit een netwerk van open greppels, sloten en kanalen waar een ondergrondse drainage slang op kan worden aangesloten. Deze slangen worden op een nauwkeurig bepaalde diepte en afstand in de grond gelegd, rekening houdend met de grond en water eigenschappen van het perceel.

In agrarische gebieden worden de volgende typen traditionele drainage vaak toegepast:

 1. Oppervlakteafvoer: Dit omvat het graven van greppels en sloten langs de randen van velden om overtollig water af te voeren. Deze open kanalen kunnen het water naar nabijgelegen waterwegen of afwateringssystemen leiden.
 2. Ondergrondse drainage: Hierbij worden ondergrondse buizen (drainagebuizen) gebruikt om het water vanuit de bodem naar een afvoersysteem of lagergelegen gebied te leiden.

Het doel van agrarische drainage is om de bodemstructuur te verbeteren, wateroverlast te voorkomen en de opbrengst van gewassen te verhogen door het afvoeren van overtollig water. Door de ontwatering van het land kunnen gewassen beter groeien, wortels zich goed ontwikkelen en worden landbouwactiviteiten minder belemmerd door overmatige wateroverlast.

Traditionele agrarische drainage heeft meestal een positief effect op de landbouwproductie.  Er zijn echter ook enkele nadelen waarmee rekening moet worden gehouden. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een ongewenste afvoer van voedingsstoffen en sedimenten.

Het verkennen en toepassen van meer duurzame en natuurvriendelijke drainageoplossingen kan helpen om de nadelige effecten te verminderen. Er zijn innovatieve technieken beschikbaar, zoals peilgestuurde drainage, die het mogelijk maken om de afvoer van water beter te beheersen en de afvoer van water en voedingsstoffen te verminderen. Bovendien kunnen moderne methoden zoals peilgestuurde drainage of sub-irrigatie en waterbeheer helpen om water efficiënter te gebruiken en verspilling te verminderen, wat gunstig is voor zowel de landbouwproductie als het milieu.

Peil gestuurde drainage

Peilgestuurde drainage

Peilgestuurde drainage, ook wel bekend als gestuurde of ondergrondse regelbare drainage, is een systeem dat wordt gebruikt in de landbouw en land(schap)beheer om het grondwaterpeil te reguleren en overtollig water uit de bodem te beheersen. Het primaire doel van peilgestuurde drainage is het verbeteren van de bodemomstandigheden en het creëren van een gunstiger milieu voor gewassen om te groeien.

Het systeem bestaat doorgaans uit een netwerk van ondergrondse drainage buizen, die op een nauwkeurig bepaalde diepte in de bodem worden gelegd. Deze buizen worden op een specifiek afschot gelegd en zijn verbonden met een centrale hoofdafvoer. Deze hoofdafvoer is meestal een grotere hoofdrain met een uitstroom toepassing. De diepte en onderlinge afstand van de buizen wordt zorgvuldig gepland om efficiënte waterafvoer te garanderen zonder dat dit tijdens droge periodes leidt tot een te kort en waterstress bij de gewassen.

Wat peilgestuurde drainage onderscheidt van traditionele drainage systemen is het controleerbare waterniveau. Er wordt een water opvangput of -sluis, geïnstalleerd bij de uitstroom van de hoofdrain. Hierdoor kan de beheerder van het peilgestuurde drainage systeem het waterpeil in het drainsysteem regelen.

Tijdens periodes van zware regenval of overmatige irrigatie kan de water opvangput worden geopend om het grondwaterpeil te verlagen, waardoor wateroverlast wordt voorkomen en de beluchting in de bodem wordt verbeterd. Tijdens droge periodes kan de klep geheel of gedeeltelijk worden gesloten om het water wat door regen of beregening op het perceel terecht komt vast te houden. Hierdoor blijft op momenten van droogte het noodzakelijke vocht bij het wortelgebied van de gewassen en dus ook beschikbaar voor de gewassen.

De voordelen van peilgestuurde drainage zijn onder andere:

 1. Verbeterde gewasopbrengsten: Door het handhaven van een optimaal grondwaterpeil hebben planten toegang tot zowel water als zuurstof, wat de ontwikkeling van gezonde wortels en een verbeterde groei bevordert.
 2. Verminderde wateroverlast: Overmatig water kan leiden tot verzadigde bodems, wat schadelijk is voor de gewasgroei. Peilgestuurde drainage helpt deze problemen te voorkomen.
 3. Verbeterde bodemgezondheid: Adequate drainage vermindert het risico op bodemerosie, uitspoeling van voedingsstoffen en de ontwikkeling van ziekten.
 4. Verhoogde landbouwproductiviteit: Met betere bodemomstandigheden kunnen grondbeheerders mogelijk hun gewasproductie van hun bedrijf verhogen.

Het is belangrijk om peilgestuurde drainage systemen zorgvuldig te ontwerpen en te beheren om hun effectiviteit te waarborgen en negatieve effecten, zoals overmatig waterverlies tijdens kritieke groeiperiodes, te voorkomen. Regelmatige monitoring en onderhoud zijn na aanleg ook nodig om het systeem optimaal te laten functioneren in de loop van de tijd.